Beleidsplan Stichting Initium Novum

Periode 2021-2023

Doelstelling.

De Stichting Initium Novum heeft ten doel:

  • het verlenen van financiële steun aan hen die te maken hebben met problematische en/of bedreigende schulden;
  • het verminderen van de maatschappelijke kosten van hulpverlening;
  • het stimuleren van de inzet van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt.

Visie en missie

De Stichting Initium Novum vindt dat personen met bedreigende schulden, zoals huurachterstanden die gaan leiden tot huisuitzetting, betalingsachterstanden bij hun zorgverzekeraar welke leiden tot royement, en betalingsachterstanden ten aanzien van de nutsvoorzieningen, snel en goed geholpen moeten worden bij het weer op orde brengen van hun financiën. Door het verstrekken van renteloze leningen kan verder oplopen van de schulden worden voorkomen, waarmee het proces van het weer op orde krijgen van de financiële situatie kan worden bespoedigd.

Werkwijze

De stichting Initium Novum heeft een samenwerkingsverband met een professioneel bewindvoeringskantoor, dat de visie van Initium Novum ten volle onderschrijft. Dit kantoor verzorgt voor degenen die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning de intake en beoordeelt hun motivatie. Bij het toekennen van een renteloze lening laat de deelnemer zich gewoonlijk onder bewindvoering stellen. Daarnaast zijn met dit kantoor afspraken gemaakt om personen met een arbeidshandicap te re-integreren. Met één persoon is reeds een reïntegratietraject in gang gezet.

De stichting Initium Novum staat open voor samenwerking met andere bewindvoerders, mits deze de normen en waarden van Initium Novum onderschrijven.

Financiële middelen

  • De stichting Initium Novum tracht haar middelen te verwerven bij het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en (gemeentelijke) overheid. Doelstelling is om een bedrag bijeen te brengen van € 100.000,--
  • De Stichting Initium Novum heeft een ANBI-status, waardoor het ook voor particulieren fiscaal aantrekkelijk is de doelstellingen van Initium Novum te ondersteunen.

Beleidsperiode 2018 t/m 2020

Sinds de oprichting, medio 2017, zet de stichting Initium Novum zich in voor personen die – niet zelden door omstandigheden waarop zij geen of zeer weinig invloed hebben – geconfronteerd worden met problematische en/of bedreigende schulden. In deze eerste beleidsperiode hingen de financiële problemen waarbij hulp werd ingeroepen vooral samen met echtscheiding, faillissement, baanverlies of een combinatie daarvan. Door het snel en slagvaardig verlenen van bijstand kon veelal escalatie van de moeilijke situatie worden voorkomen. Daarbij ging het niet alleen om financiële steun, maar ook om bemiddeling in gesprekken met schuldeisers of steun en advies bij juridische procedures.

In enkele gevallen speelde Initium Novum, via de bewindvoerder, een bemiddelende rol richting zorgverzekeraars of zorgverleners.

Beleidsperiode 2021 t/m 2023

De in de eerste beleidsperiode opgedane ervaringen bevestigen de noodzaak van het (voort)bestaan van de stichting Initium Novum. Het bestuur ziet de komende drie jaar dan ook met vertrouwen tegemoet. Te hopen valt dat de ANBI-status met name particulieren ertoe zal brengen een bedrag aan de stichting te doneren.

Bestuursstructuur

De Stichting Initium Novum wordt geleid door een bestuur van minimaal drie personen. De bestuursleden genieten geen bezoldiging.